İstihdamda Girişimciliğin Önemi

Ekonomi Nedir

Girişimciliğin Önemi konusunda da belirtildiği gibi bir ülkede girişimcilik düzeyi arttıkça yeni iş olanakları da artar. Türkiye gibi işsizlik sorununun önemli düzeyde olduğu ülkelerde yeni iş alanları yaratılması ve istihdam olanaklarının geliştirilmesi çok önemli bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Girişimciliğin arttırılması, işsizlik sorununu da azaltacağından girişimciliğin teşvik edilmesi birçok ülkede devlet politikası hâline gelmiştir.

Girişimcilik, ticaret hayatı ile uğraşanların arasındaki rekabeti de arttırır. Rekabet arttıkça firmaların etkinliği artacak, tüketiciler ve toplum lehine daha iyi mal ve hizmet üretimi gerçekleşecektir. Bir ülkede girişimlerin artması rekabetin artmasına da sebep olacağından, işletmelerin daha üretken ve etkin olmasını zorunlu kılacaktır. Girişimcilik işletmeler için iş koşullarını zorlaştırırken tüketiciler lehine bir ortam oluşacaktır. Tüketicilerin mal ve hizmetleri daha kaliteli ve daha ucuza elde etmesine neden olacaktır.

Az gelişmiş ülkelerdeki en önemli sorunlardan biri işsizliktir. Bunu doğuran neden ise ürün/hizmet üretimi için yeni yatırımların yapılmamasıdır. Kişiler kendi işlerini kurarak işsizliğin önüne bir ölçüde geçebilirler. Girişimci sayısı arttıkça istihdam oranı da artacaktır. Girişimci sayısının artması toplumsal refah düzeyini, insanların hayat standartlarını yükseltecektir.

Girişimciler bilim ve teknolojiyi kullanarak ve bu alanlara kaynak aktararak bilim ve teknolojinin gelişmesine de yardımcı olurlar. Bir toplumda girişimciliğin, başka bir deyişle özel işletmelerin var olması, toplumun sosyal ve politik sistemiyle çok yakından ilgilidir. Serbest pazar ekonomisini benimsemiş toplumlarda girişimcilik, ekonominin sağlıklı işleyişinin güvencesidir.

Yaratıcı gücü, atılımcılığı, iş bitirici özelliği ve dinamik yapısı ile girişimci, toplumunvar olan veya potansiyel iş gücünü ve sermaye kaynaklarını, üretime yönlendirir. Ürettiği mal veya hizmetin niteliğini ve niceliğini artırarak toplumun refah düzeyinin yükselmesine önemli katkılar da bulunur. Tüm bu nedenlerle girişimcilik, ekonomik bir kaynak durumundadır. Ülkelerin ekonomik gelişmeleri, girişimcilerin başarılı girişimlerinin çokluğuna bağlıdır.

Girişimciliğin ülkemiz açısından önemini maddeler halinde sıralamak da mümkündür:

1.Ülkemizin kalkınması mevcut doğal ve diğer kaynakların değerlendirilmesi, bu kaynakların değerlendirilmesi ise girişimcilerin girişimleri ile mümkündür.
2. Girişimcilik özelleştirmede başarıyı beraberinde getirir.
3. Kamuya sunulan hizmetlerin kalitesinin artması girişimcilikle mümkün olur.
4. Girişimciliğin bilim ve teknolojinin gelişmesine katkısı büyüktür.
5. Girişimcilik, kamudaki fazla personelin azaltılmasını, kalan personelin ise mali ve sosyal haklarının iyileştirilmesini sağlar.
6. Girişimcilik işsizlikle mücadelenin en etkin yoludur.
7. Girişimcilik gelir yetmezliğinin ve ekonomik refahın sağlanmasının çaresidir.
8. Tasarrufların değerlendirilmesi ve atıl olan birikimlerin ekonomiye kazandırılması girişimciliğin gelişmesi ile mümkündür.
9. Girişimcilik etkinliklerinin gelişmesiyle altyapı yatırımlarındaki eksikler tamamlanır, vergi gelirlerinin artması sağlanır.
10. Girişimcilik sayesinde yeni üretim yöntemleri bulmak ve kullanmak kolaylaşır.
11. Girişimcilik ihracatın artmasını ve gelişmesini sağlar.
12. Uluslararası rekabette başarı kazanmak girişimciliğin gelişmesi ile mümkündür.

Makaleyi okumayı bitirdiğine göre hemen bir yere gitme, bir önceki yazımız olan Tüketim Toplumu Nedir? Bilinçli Tüketici Nedir? başlıklı makalemizde Bilinçli Tüketici, Bilinçli Tüketici Nedir ve Tüketim Nedir hakkında bilgiler verilmektedir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İletişim - RSS - Sitemap - Ping Gönder Pasulya © 2015 Tüm hakları saklıdır. İçeriklerin izinsiz kopyalanması yasaktır.