İslamiyet Öncesi Dünyanın Genel Durumu

islamiyet

İslamiyetten önce dünyanın hiçbir yerinde huzur ve sükûn yoktu. Romalıların bozuk ahlakı, sefahati her tarafı kaplamıştı. Bizans sükût hâlindeydi. Avrupa ve Asya’daki ülkelerin önemli bir bölümü vahşet ve zulüm içindeydi. Hayır ve faziletin namını anan ve saygı yoktu. Herkes şer kuvveti ile iş görmekteydi. Hak, kuvvete mahkûmdu, kalplerden merhamet silinmişti, şefkat ve merhamet getiren Hristiyanlık bile eskiden mensuplarının gördüğü acılarının intikamını almak sevdasında idi. Dünyayı ateşe verip kan ve alev içinde insanlar boğulurken ganimet toplamak istiyorlardı.

Şehirler yıkılı yor, ülkeler harap oluyor, hastalık ve sefalet dünyayı yıkıp geçiyordu. Fitne ve fesat ka sır ga ları her tarafı kasıp kavuruyordu. Emniyet ve huzur, adalet ve asayiş -beşerin en muhtaç olduğu bu şeyler yeryüzünden kalkmış, barbarlık dünya yüzünü kaplamıştı.

Yeni bir dinin ortaya çıkmasında birçok etken vardır. Yeni bir din olarak ortaya çıkan İslamiyetin meydana getirdiği değişiklikleri ve kültürel etkilerini anlayabilmek için dünyanın genel durumunu bilmek gerekir. İslamiyet öncesi Avrupa, Afrika, Asya ve Arabistan Yarımadası’nın genel durumu şöyleydi:

 

İslamiyetten Önce Avrupa

İslamiyet Öncesi Bizans

İslamiyet Öncesi Bizans

Kavimler Göçü sonrasında barbar kavimlerin Avrupa’ya girmesiyle büyük karışıklıklar yaşandı. Bu karışıklıklar sonucu Batı Roma İmparatorluğu yıkıldı. Doğu Roma’da ise iç huzursuzluklar vardı. Avrupa’da ortaya çıkan otorite boşluğu Katolik kilisenin dinî ve siyasi gücünü arttırdı. Hristiyanlık, barbar kavimler arasında yayıldı. Ancak Orta Çağ boyunca Avrupa’da Katolik kilisesi kuralına dayalı skolastik düşünce oluştu. Sosyal sınıf yapısının olduğu Avrupa’da, derebeylik siyasi yapıyı yeniden oluşturma çabası içindeydi.

İslamiyetten Önce Afrika

İslamiyetten Önce Afrika

İslamiyetten Önce Afrika

İslamiyetin doğuşu sırasında Afrika’nın kuzeyinde Bizans egemenliği vardı. Bizans’ın hâkimiyet alanı Mısır’dan Libya’ya kadar uzanmaktaydı. Ancak bölgenin en önemli eyaleti olan Mısır’da, Bizans-Sasani rekabeti yüzünden halk sürekli baskı altındaydı. Mısır’ın güneyinde Habeşistan Krallığı vardı. Habeşistan’da Hristiyanlık devletin resmî dini olmasına rağmen halkın bir kısmı putlara tap maktaydı.

 

İslamiyetten Önce Asya

İslamiyet Öncesi Bizans

İslamiyet Öncesi Bizans

Bizans (Doğu Roma İmparatorluğu): Kavimler Göçü sonrasında Roma İmparatorluğu, Batı ve Doğu olmak üzere ikiye ayrıldı. “Bizans” adı ile anılan Doğu Roma’nın başkenti İstanbul’du. İslamiyetin doğuşu sırasında Bizans; Kafkaslar, Anadolu, Suriye ve Kuzey Afrika’ya kadar olan bölgelere hâkimdi. Ancak Bizans, çevresindeki Avarlar, Sasaniler ve Slavlar ile sürekli çatışmalar yaşamaktaydı.Bizans’ın resmî dini Hristiyanlıktı. Bizans, Batı Roma’nın aksine Hristiyanlığın Ortodoks mezhebini benimsedi.Bizans’ta sosyal sınışara ayrılan halk, devletin ağır vergileri altında ezilmekteydi. Bu durum toplumsal huzursuzlukların nedeniydi.

Sasaniler: VII. yüzyılda, Ön Asya’da Bizans’tan sonra en güçlü devlet İran’daki Sasanilerdi. Ancak Bizans’la yaptıkları mücadeleler Sasani Devleti’ni zayışatmıştı. İran’da Zerdüştlük (Mecusilik) dini egemendi. İyilik ve kötülüğün mücadelesi esasına dayanan bu dinde, temizliğin temsilcisi kabul edilen ateş, “ateşgede” denilen yerlerde yakılır ve burada tanrılara ibadet edilirdi.

Hindistan: İslamiyetin doğuşu sırasında Hindistan’da siyasi birlik yoktu. Bu durum bölgenin sık sık istilaya uğramasından kaynaklanmaktaydı. Bu yüzden bölgede sosyal tabakalaşmaya dayalı “kast sistemi” hâkimdi. Hindistan’da tabiat kuvvetleri esasına dayalı “Veda” dini yaygındı. Bu dinin yanında felsefik bir akım niteliğinde olan Budizm dini de vardı.

İslamiyet Öncesi Asya

İslamiyet Öncesi Asya

Köktürkler: İslamiyetin doğuşu sırasında Orta Asya’ya Köktürkler hâkimdi. Ancak 582 yılında Doğu ve Batı şeklinde ikiye ayrılmıştı. Köktürkler, tek tanrı anlayışına dayalı “Gök Tanrı” dinine inanırlardı. Türklerle Araplar arasındaki ilişkiler İslamiyet öncesinde yapılan ticari ilişkilere dayanmaktaydı. İpekYolu üzerinde ticaret yapan Türkler ve Araplar arasında kültürel etkileşim yaşandı. Nitekim bu durum, İslamiyet öncesi Arap edebiyatına ve Hz. Muhammed’in bazı sözlerine yansıdı.

Çin: Asya’nın güneydoğusunda yer alan Çin, dünyanın en eski uygarlıklarındandı. Hanedanlıklarla yönetilen Çin’de sık sık taht kavgaları yaşanmaktaydı. İslamiyetin doğuşu sırasında Çin, Kök Türklerle sürekli bir mücadele hâlindeydi. Bu ülkede ahlaki ve felsefi bir temele dayanan “Taoizm” ve “Konfüçyüsçülük” dinleri egemendi.

İslamiyet Öncesi Japonya

İslamiyet Öncesi Japonya

Japonya: Japonya, Asya’nın doğusunda Büyük Okyanus’ta birçok ada üzerine kurulmuştu. Ancak VII. yüzyılda dünya üzerinde herhangi bir siyasi etkinlikleri yoktu. Japonların millî dini “fiintoizm” di. Bu din, tabiat güçleri ve ruhlara tapınma esasına dayanmaktaydı. Bunun yanında ülkede Budizm, Taoizm ve Konfüçyüsçülük inanışları da vardı.

Makaleyi okumayı bitirdiğine göre hemen bir yere gitme, bir önceki yazımız olan Windows 10 PRO RTM Full Türkçe MSDN ISO başlıklı makalemizde Windows 10 hakkında bilgiler verilmektedir.

  1. Pingback: İslamiyet Öncesi Dünyanın Genel Durumu | Guncel Teknoloji Haberleri

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İletişim - RSS - Sitemap - Ping Gönder Pasulya © 2015 Tüm hakları saklıdır. İçeriklerin izinsiz kopyalanması yasaktır.