Girişimcilik Nedir?

Girişimcilik Nedir

Girişimcilik, emek, tabiat ve sermayeden sonra dördüncü üretim faktörüdür. Girişimcilik, sürekli artan bir refah yaratan dinamik bir süreçtir. Bu refah girişimcinin sermaye, zaman ve kariyer konularında riskler almasıyla ya da mal ve hizmetlere artı değer kazandırmasıyla sağlanır. Mal ve hizmet yeni ya da benzersiz olmasa da girişimci, gereken beceriyi göstererek ve kaynaklar ayırarak bunlara değer kazandırır. Bu açıklamalardan sonra girişimcilik; parasal ve kişisel tatmin ödülü karşılığında, finansal, psikolojik ve sosyal riskleri üstlenerek gerekli zaman ve çabayı harcayıp farklı değerde mal ve hizmet yaratma süreci olarak tanımlanabilir. Girişimcilik aynı zamanda; bir işe girişme, bunun için gerekli kaynakları düzenleme, işten doğacak riskleri ve başarısızlıkları üstlenme sürecidir. Girişimcilik kavramıyla ilgili olarak yapılan tanımlardaki ortak noktalar aşağıdaki gibidir:

  1. İnisiyatif sahibi olmak
  2. Piyasadaki kaynakları değerlendirmek
  3. Risk ve başarısızlığı kabul etmek Girişimciliğin tanımları farklı olsa da bazı ortak noktaları da vardır. Bu noktalar şunlardır:
  4. Yenilik
  5. Organizasyon
  6. Yaratıcılık
  7. Refah
  8. Risk alma

Girişimcilik ve küçük işletme yöneticiliği arasında fark olduğunu da unutmamak gerekir. Girişimcilik, yeni bir iş yaratma ya da var olan işletmenin faaliyet alanı ve yönünü büyük ölçüde değiştirerek risk almayı içerir. Girişimci, yeni bir ürün düşüncesine sahip ve işletmesini bu yöne yönlendiren bir yenilikçidir. Bu nedenle, bazı küçük işletme sahipleri de girişimci olarak kabul edilebilir.

Girişimciliğin Kavramları

Girişimcilik, çağımızın ekonomik ve sosyal açılardan en önemli güçlerinden biridir. Bu derece önemli bir güç hâline gelmiş olması girişimci faaliyetlere yönelik ilginin artmasından kaynaklanmaktadır. Girişimci faaliyetlere ilginin artması ise iş alanlarındaki ve teknolojideki gelişme dalgalarının sürekli olarak dünyayı dönüşüm üzerine şekillendirmesinin bir göstergesidir. Dünyadaki bu dönüşümün doğru bir şekilde algılanabilmesi; girişimciliğin ve girişimcilikle ilgili dinamiklerin tam olarak anlaşılmasına bağlıdır. Girişimci ve girişimcilik ile ilgili kavramların tanımları konusunda literatürde tam bir fikir birliği oluşmamıştır.

Bu noktada girişimci ve girişimcilik kavramlarının anlaşılabilmesi için mevcut tanımları incelemek gerekir. Bilindiği gibi insan ihtiyaçlarını giderecek mal ve hizmetlerin oluşması amacıyla üretim faaliyeti gerçekleşmelidir. Üretimin gerçekleşmesi için üretim faktörleri bir araya getirilmelidir. Bunların düzensiz olarak bir araya getirilmesi ile işletme kurulmuş sayılmaz. Neyin üretileceğine, kimlere satılacağına, gerekli işlerin kimler tarafından yapılacağına, gelir ve giderin yönetimine birileri karar vermeli ve üretim faktörlerini bir araya getirmelidir.

Bunları yapmak girişimcinin ya da yöneticinin görevidir. Buradan hareketle girişimci için; “İşletmeyi kuran, bunun için üretim faktörlerini bir araya getirip ürün ve hizmet üreten, kâr hedefleyen ve riske katlanan kişidir.” denilebilir. Günümüzde girişimci, ekonomi biliminin geleneksel üretim faktörleri olarak kabul ettiği emek, sermaye ve doğanın yanında dördüncü bir üretim faktörü olarak yer almaktadır Bu durumda da girişimci, üretimin gerçekleşebilmesi için üretim faktörlerini en iyi koşullar altında bir araya getiren kişidir.

Girişimci kavramı; fırsatlardan yararlanma, yeni fırsatlar yaratabilmek için üretim girdilerini örgütleme ve risk alma özellikleri ile bağdaştırılır. Buna göre girişimci, henüz öngörmediği bir bedel üzerinden satmak üzere üretim faktörlerini satın alan ve üretimi gerçekleştiren kişidir. Girişimci, fırsatları sezen ve elde eden, bu fırsatları uygulanabilir ve pazarlanabilir fikirler hâline getiren; buna zamanı, çabası ve yetenekleri ile değer ekleyen; bunun için piyasadaki riskleri üstlenen ve bu çabalardan gelecek kazancı sezebilen gelişimci ve yenilikçi kişidir.

Genel Anlamda Girişimciliğin Tanımı

Genel anlamda girişimcilik; çevresel etkilerin oluşturduğu fırsatlardan yararlanmak ya da yeni fırsatlar yaratmak amacıyla, ürün ve hizmet üretmek için üretim faktörlerine sahip olma, bunları örgütleme ve risk alma yeteneği ile ilişkilidir. Bu ilişkinin hedefi, bir işletme kurmak ve onu işletmektir. Başka bir ifade ile ekonomik ürün ve hizmet üretmeyi tasarlamak, bununla ilgili bir organizasyon kurmak ve böylece elde edilecek parasal fayda ile yaşamaya çalışmaktır. Fırsatları öne çıkaran, planlı davranış ve düşünceler bütünü şeklinde de tanımlanan girişimcilik; fırsatları tespit etmek, yakalamak ve başarı için veri hâline dönüştürmek amacıyla kaynakları bir araya getiren bir değer sürecidir.

Girişimcilik; “iş dünyasındaki fırsatları tespit ederek fırsatların hedeflere, imkânlara ve değerlere uygun olduğunun anlaşıldığı anda kâr, prestij, büyüme, yeniliklere öncü olma vb. amaçları ile riskleri de göze alarak yararlı ürün ve hizmetleri üreten etkin, esnek, yaratıcı, hızlı işletmelerin var olması için diğer üretim faktörlerini belirli bir düzen içinde bir araya getirme sürecidir.” Yukarıdaki ifadelerden de anlaşılacağı gibi girişimci kavramı, sürekli yenilik yapan kişi ya da kişiler anlamında kullanılmaktadır. Girişimciye yakıştırılan “yenilikçi” nitelemesi ise; piyasaya yeni ürünlerin sunulması, yeni bir üretim tekniğinden yararlanma, yeni pazarlar elde etme, yeni ham madde ya da yarı mamul madde kaynağının bulunması ve nihayet yeni bir organizasyon biçiminin gerçekleştirilmesi konularını kapsar.

Yaratıcılık ve Yenilikçilik

Yaratıcılık ve yenilikçilik son yıllarda sıkça kullanılmaya başlanan kavramlar arasında yer almaktadır. Yaratıcı olmak ve yenilik yapmak bir girişimcinin en temel özelliklerinin arasında yer almasının yanı sıra bu özelliklere sahip olan organizasyonlar da kendilerinin hızla değişen koşullara uyarlama ve rekabet üstünlüğü elde etme imkânına kavuşmaktadır. Günümüzde sürdürülebilir ekonomik kalkınmanın en önemli aracı olarak görülen KOBİ (Küçük Orta ve Büyük Ölçekli İşletmeler)’lerin önemli özelliği yaratıcı ve yenilikçi bir düşünce sistemine ve girişimciliğine sahip olmalarıdır. KOBİ’lerin sahip oldukları bu misyonu gerçekleştirebilmeleri; sürdürülebilir bir yenilikçiliğe sahip olmalarını zorunlu kılmaktadır. Sürdürülebilir yenilikçiliğin gerçekleştirilebilmesi ise yaratıcılığın temel bir dinamik olarak değerlendirilmesini ve önündeki engellerin kaldırılmasını gerektirmektedir. Unutulmamalıdır ki yeni rekabet döneminde ayakta kalabilmek ancak gerçek çığır açıcı fikirlerin oluşumu ve bunların uygulanması ile mümkün olacaktır.

İşler kötüye gittiği zaman iş sahipleri mutlaka şu iki çözümden birini düşünmeye başlarlar: “Ne yapalım da farklı bir ürün bulalım ve bunu piyasaya sürelim? Bu sektörde ekmek bitti, acaba hangi sektörde kârlılık iyi, bunu öğrenelim de oraya yatırım yapalım?” Genelde de bunların dışında bir sorgulama ve çözüm arayışı yapılmaz. Ancak yeni bir ürün bulma konusu artık ne yazık ki pek çok sektör için eski çekiciliğini yitirmiş olan bir konudur. Ama buna rağmen bugün bile yinilikçilik konusu, hâlen yeni bir ürün icat etmekle ilgili bir şey olarak algılanmaktadır. Oysa bu doğru değildir. Zira her şeyden önce küreselleşen bir dünyanın ayrılmaz parçası olan Türkiye gibi orta gelir düzeyindeki bir ülkede hemen her sektörde, piyasada bulunan ürün çeşidi, ihtiyaç olandan çok fazladır.

Girişimci bu kadar yoğun bir ürün dünyasında var olan ürünlerin sesini tüketiciye yeteri kadar duyuramazken kalkıp bir yeni ürün daha bularak bunu nasıl duyuracak, insanlara nasıl kabul ettirecek? Kaldıki ortalama bir Türkiye şirketinin dünya yüzeyine “radikal” ölçüde yenilikçi ve daha önce hiçbir yerde olmayan bir ürün sunma şansı nedir? Bunun yerine; yepyeni, bugüne kadar kimsenin aklına gelmeyen ama bir kez tasarlandığında piyasadaki tüketicilerin beğenebileceği “iş modelleri” bularak kötü giden işler iyileştirilebilir. Yeni iş modelleri geliştirebilmek girişimcinin yeteneklerine bağlıdır. Bu nedenle iş modeli kavramını iyice anlayıp yepyeni ve farklı iş modelleri geliştirilebileceğini öğrenmek bundan sonraki iş yaşamı için elde edilebilecek en önemli beceriler olacaktır.

Makaleyi okumayı bitirdiğine göre hemen bir yere gitme, bir önceki yazımız olan Ekonomi Nedir ? Ekonomi Alanları Nelerdir? başlıklı makalemizde Ekonomi, Ekonomi Alanları ve Ekonomi Nedir hakkında bilgiler verilmektedir.

  1. Pingback: Girişimcilik Nedir? | Guncel Teknoloji Haberleri

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İletişim - RSS - Sitemap - Ping Gönder Pasulya © 2015 Tüm hakları saklıdır. İçeriklerin izinsiz kopyalanması yasaktır.